Skip to content Skip to footer

Agencija za bankarstvo FBiH: Dobit banaka 181,7 miliona maraka

Komercijalne banke u Federaciji Bosne i Hercegovine na kraju prvog polugodišta 2019. godine su ostvarile neto dobit u iznosu od 181,7 miliona maraka, što je za 6,9 miliona ili 3,9 posto više u odnosu na isti period prošle godine, objavila je Agencija za bankarstvo FBiH.
Od 15 komercijalnih banaka koje su poslovale na području Federacije BiH, njih 14 je ostvarilo neto dobit u iznosu 182,2 miliona maraka, a samo Procredit bank dd Sarajevo je iskazala neto gubitak u iznosu 0,5 miliona maraka.
Najprofitabilnija je Unicredit bank dd Mostar sa 63,34 miliona dobiti, a slijede je Raiffeisen bank dd Sarajevo sa 54,15 miliona te Intesa Sanpaolo banka dd Sarajevo 20,07 miliona maraka.
Tri navedene banke, koje prema visini aktive s datumom 30.06.2019. godine čine 56,6 posto ukupne bilansne aktive na nivou bankarskog sektora u Federaciji BiH, iskazale su neto dobit u iznosu od 137,6 miliona maraka, što čini čak 75,7 posto ukupnog finansijskog rezultata.
Ukupna aktiva bankarskog sektora Federacije BiH je na kraju prvog polugodišta ove godine iznosila 23,1 milijardu maraka i za 4,5 posto je veća u odnosu na kraj 2018. godine.
Po iznosu aktive vodeća je UniCredit bank Mostar sa 6,16 milijardi maraka, a slijedi je Raiffeisen bank dd Sarajevo s aktivom vrijednom 4,69 milijardi maraka.
Krediti, s učešćem od 64,7 posto u strukturi ukupne aktive bankarskog sektora, zabilježili su rast u odnosu na kraj prethodne godine u iznosu od 597,3 milijuna maraka ili 4,2 posto.
Za prvih šest mjeseci ove godine odobreno je ukupno 14,9 milijardi maraka kreditnih sredstava. Na pravne osobe otpada udio od 51,9 posto ukupno odobrenih kredita, a na stanovništvo otpada 48,1 posto.
Depoziti su dostigli iznos od 18,3 milijarde maraka, uz ostvareni rast od 4,0 posto i ostali su najznačajniji izvor financiranja, s učešćem od 79,3 posto u ukupnoj pasivi.
Štedni depoziti, kao najznačajniji i najveći segment depozitnog i finansijskog potencijala banaka, povećani su za 4,4 posto, i iznosili su 9,2 milijarde maraka.
Ukupni kapital bankarskog sektora FBiH za posmatrani period iznosio je 3,1 milijardu maraka, od čega dionički kapital iznosi 1,3 milijarde.
Likvidnost bankarskog sektora ocijenjena je zadovoljavajućom od strane Agencije za bankarstvo FBiH.
Na kraju ovog polugodišnjeg razdoblja u bankarskom sektoru na području FBiH bilo je uposleno 6.754 ljudi u 15 banaka, sa 538 organizacijskih dijelova.

Leave a comment