Skip to content Skip to footer

Objavljen tender: Aerodrom Sarajevo nabavlja najmoderniji sistem rukovanja prtljagom

JP Međunarodni aerodrom Sarajevo kreće u nabavku sistema rukovanja prtljagom i opremom za pregled prtljaga. Tender vrijedan 16.500.000,00 KM bez PDV-a već je objavljen, a rok za prijem ponuda je 14.11.2019. godine.
Kako je određeno tenderskom dokumentacijom naručilac će poštovati sve propise i standarde predviđene za ovu vrstu poslova, a naročito: IATA propise i preporuke, direktivu o mašinama (2006/42/EC), I.E.C, standard EN 619, I.E.C, standard EN 60204, I.E.C. standard, direktiva 89/655/EEC, direktiva 89/391/EC, standard EN 61000-6-4, standard EN61000-6-2 (imunitet).
Isporučilac je obavezan pridržavati se svih važećih propisa u Federaciji Bosne i Hercegovine koji se odnose na zaštitu na radu, zaštitu okoliša i zaštitu od požara, a sve u cilju zaštite života i zdravlja ljudi te smanjenja opasnosti za biljni i životinjski svijet i sprečavanja onečišćenja okoliša, vode, tla i zraka.

Leave a comment

0/100